Giới thiệu Phòng Kế hoạch Tài chính

- Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện trong lĩnh vực quản lý công tác kế hoạch tài chính và kế toán của Nhà trường

- Xây dựng kế hoạch ngân sách và các nguồn thu hợp pháp, quản lý thu chi và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

- Tư vấn triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh theo đúng các ngành nghề đào tạo của Nhà trường nhằm gắn công tác nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất; là cơ sở triển khai ứng dụng các kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Đọc thêm...